پارک تندوره در شهرستان درگز

0

پارک تندوره در شهرستان درگز قرار دارد و یکی از زیباترین پارک های ملی ایران و استان خراسان رضوی است. این پارک بدلیل زیبایی های بی نظیرش به جاذبه ای گردشگری در درگز تبدیل شده است.
در تندوره دره های عمیقی وجود دارد که دره چلمیر یکی از زیباترین آنها است. این دره با درختان بید، صنوبر، گردو و چنار پوشانده شده است. دره چلمیر زیستگاهی برای قوچ، میش و پلنگ است.

dargaz

chalmir valley

نظر خود را بیان کنید