پایتخت آلوی ایران

1

آلو و برگه، آلوچه، لواشک و دیگر فرآورده های آلو برای همه ی ما هیجان انگیز بوده و حتی با شنیدن نامشان وسوسه می شویم. جالب است بدانید که پایتخت آلوهای ایران، جایی در شهرستان نیشابور به نام خرو می باشد.
شهر خرو در فصل برداشت آلو یکپارچه به رنگ طلایی درآمده و روی بام خانه ها قدح های آلوهای پهن شده را مشاهده می کنیم.

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوهای ایران

پایتخت آلوهای ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

پایتخت آلوی ایران

پایتخت آلوی ایران

 

 

 

 

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید