پارک جنگلی ماسوله

0

پارک جنگلی ماسوله یکی از مهم ترین سایت های ایرانگردی و جهانگردی در استان و حتی میان کشور های خاور میانه است. ویژگی های سنتی بناهای ماسوله به طرز زیبا و با اصول مهندسی سنتی و معماری خاص به سمت کوهپایه بنا شده و چشم انداز آنها به صورت پلکانی از کوه به دره و وضعیت منحصر به فرد آن سالانه، گردشگران و طبیعت دوستان زیادی را یه سوی خود می کشاند.
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ در ﻓﻮﻣﻦ دارای ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ آزاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای رﻓﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.

پارک جنگلی ماسوله

پارک جنگلی ماسوله

ﭘﺎرک جنگلی ماسوله در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻗﺮار دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﺗﻬﺮان 430 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن 62 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻓﻮﻣﻦ 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.مساحت این پارک ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 2400 ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻃﺮح 800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1800 ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در پارک جنگلی ماسوله انواع درختانِ راش، مَمرز، توسکا، فندق، درخت آزاد و درختچه ها و گیاهان علفی و دارویی وجود دارد. شرایط اقلیمی و امکانات رفاهی، زمینه ای فراهم آورده تا این منطقه، پذیرای خیل عظیمی از گردشگران باشد.

پارک جنگلی ماسوله

پارک جنگلی ماسوله

پارک جنگلی ماسوله

پارک جنگلی ماسوله

نظر خود را بیان کنید