مراسم شام غریبان اباعبدالله حسین (ع) در تهران

1

دیشب مراسم شام غریبان اباعبدالله حسین (ع) در پایتخت باشکوه و بسیار پرشور برگزار گردید.

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

 

مراسم شم غریبان تهران

مراسم شم غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

 

مراسم شام غریبان تهران

مراسم شام غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان تهران

مراسم شام غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان تهران

مراسم شام غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان تهران

مراسم شام غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان تهران

مراسم شام غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان تهران

مراسم شام غریبان تهران

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

 

مراسم شام غریبان در تهران

مراسم شام غریبان در تهران

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید